Wa wurdt de winner?

Parseberjocht Wa wint de sulveren spjeld fan de Berneboekesjuery 2012? Wurdt it Auck Peanstra, Jan Schotanus of Anny de Jong. Moandei 25 juny om 10.30 wurdt de winner fan de sulveren spjeld fan de Berneboekesjuery fan 2012 bekend makke op OBS De Pôlle yn Marssum. Yn 2012 hawwe hûûnderten skoalbern …

Read More »

Op besite by twa skoallen

Yn maaie 2012 krige Auck de útnoeging om ris mei de bern fan de heechste groepen fan de basisskoallen fan Ferwert en Boksum te praten. It soe ommers de heechste tiid wêze om mear Glitter en Glamour yn de boeken te triuwen. It waard in poerbêst petear, en Auck hat …

Read More »