Home / BIOGRAFY

BIOGRAFY

De Traveliers – de searje

Hoe ’t de searje fan De Traveliers ûntstien is It sil earne yn 2008 west ha, dat de trije skriuwers Jan Schotanus en syn frou Marja, Anny de Jong en Auck Peanstra by elkoar sieten en harren ûnfrede útsprutsen oer it feit dat der gjin nije spannende boeken foar de …

Read More »