Home / AKTIVITEITEN / Oanbieding Spoaren!, it harkboek

Oanbieding Spoaren!, it harkboek

Feestje ta gelegenheid fan it ferskinen fan Spoaren!, it sechsde boek yn de Traveliersrige.

Anny de Jong hat it daliks ynlêzen, dat it harkboek koe feestlik oanbean wurde by in itentsje fan de trije skriuwers.

Under it iten fleagen de ideeën foar it folgjende diel al wer oer de tafel.

Yn de Berneboeketiid binne de Traveliers ien fan de highlights, dat der moat in ferse komme, dat mei de groepen songen wurde kin. Op dizze jûn waard it Traveliet dus trochnommen. Spitigernôch wie it wat te rumoerich om it al foar te sjongen.
Anny de Jong hat de Skriuwerskalinder 2013 yn de hannen. Alle trije de skriuwers en ek Marja Schotanus, hawwe har ynsetten omder wat moais fan te meitsjen.

About inyourface

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *